TCE Skills

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA
UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ KULTUROWYCH

1. Spotkanie

W dniach 4 i 5 października 2022r. w Rzymie odbyło się spotkanie z udziałem partnerów z Włoch, Polski i Czech zaangażowanych w projekt Erasmus+ „Transversal Cultural Experiential Skills”.

Pierwszy dzień poświęcony był prezentacji poszczególnych partnerów, którzy przedstawili swoją działalność zawodową. Następnie przedstawiono ogólne szczegóły Projektu oraz oczekiwane rezultaty poszczególnych planowanych działań.

Drugi dzień poświęcony był prezentacji wyników osiągniętych po pierwszych fazach Projektu. Każdy partner mógł porozmawiać o swoim dziedzictwie kulturowym za pośrednictwem Dossier sporządzonego w celu wymiany danych i informacji dotyczących terytorium, jego zastosowań i zwyczajów. Zaprezentowano także narzędzia badawcze wybrane do oceny postrzegania swoich atutów przez grupę docelową.

2. Spotkanie

W dniach 16 i 17 maja w Rzeszowie odbyło się spotkanie  udziałem partnerów z Włoch, Polski i Czech zaangażowanych w projekt Erasmus+ „Transversal Cultural Experiential Skills”.

Pierwszy dzień poświęcony był prezentacji platformy e-learningowej wraz z modułami szkoleniowymi.

Każdy partner przedstawił metodologię zastosowaną do stworzenia własnego zestawu szkoleniowego i podzielił się postępem działań z innymi uczestnikami.

Drugi dzień skupiał się na planowaniu kolejnych rezultatów projektu: określono role i cele do osiągnięcia do końca 2023 roku.

Spotkanie stworzyło dużą przestrzeń do dyskusji i dzielenia się, podczas których porównywano różne symbole, kultury i języki. Porównanie różnych sytuacji zawodowych przyczyniło się do rozwinięcia u poszczególnych osób większej świadomości znaczenia wspólnej pracy przy wdrażaniu interwencji przydatnych do rozwoju umiejętności niezbędnych do wspierania aktywnego obywatelstwa oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej. Doświadczenie dało podstawę do profesjonalnego podejścia, elastycznego i otwartego na inne punkty widzenia, generującego nową wartość dla indywidualnych realiów.

3. Spotkanie

W dniach 18 i 19 stycznia Edotto było gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyli partnerzy z Włoch, Polski i Czech zaangażowanych w projekt Erasmus+  TCE Skills. Dzień pierwszy otworzyła dr Barbara Bedini, która przedstawiła wyniki uzyskane od pierwszej do szóstej fazy Projektu. Synteza dotychczasowych postępów stworzyła przestrzeń do dyskusji, w której każdy z partnerów mógł podzielić się metodologiami i narzędziami używanymi do prawidłowego i pełnego osiągnięcia celów przewidzianych na końcu każdego wykonanego działania.

Na zakończenie przeglądu różnych faz  projektu dr Veronika Bartošová z Grupy ITM zaprezentowała KIT do rozwoju umiejętności miękkich, który miał zostać przedłożony nowym grupom uczniów. Każdy partner podzielił się swoją analizą SWOT w celu podkreślenia mocnych i słabych stron wynikających z administrowania i ewentualnych przyszłych problemów z rozwiązaniem przykładowych sytuacji w podanym zestawie. Miało to znaczenie dla ulepszenia działań partnerów.

Drugi dzień skupiał się na identyfikacji nowych grup docelowych i planowaniu warsztatów. Następnie każdy partner podzielił się celami, terminami i metodami administrowania KIT. Zaprezentowano i omówiono kolejne etapy projektu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii upowszechniania i komunikowania wyników.