misja i wizja szkoły

misja szkoły

Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów ich rodziców i nauczycieli, opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. Nadrzędnym naszym celem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia: rozwijanie sfery intelektualnej, umiejętności praktycznego wykorzystywania tej wiedzy oraz przygotowanie do dokonywania odpowiednich wyborów życiowych. Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Wpajamy system wartości etycznych i moralnych, a także przygotowujemy ich do udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Uczymy zasady fair play, a także wiary we własne możliwości. Jesteśmy szkołą bezpieczną.

wizja

SMS Stal Rzeszów to placówka nowoczesna, przyjazna, innowacyjna, przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów; dbająca o rozwój fizyczny ucznia na jak najlepszym poziomie; promująca wartości nadrzędne, wychowująca w poszanowaniu ojczyzny, tolerancji; prowadząca szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania, korzystając z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych i pracując metodami aktywnymi; wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami i rodzicami; zapewniająca zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły, w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

nasze cele

Najważniejszym celem realizowanym przez szkołę sportową jest wyszkolenie wszechstronnego, uniwersalnego pod względem techniczno-taktycznym, motorycznym i mentalnym zawodnika, który po dalszym szkoleniu byłby przygotowany do gry na najwyższym poziomie sportowym, posiadał rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych. Nasz absolwent ponadto potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu; świadomie korzysta z dóbr kultury; dba o rozwój swojej osobowości i tożsamości, jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych; rozwija zainteresowania, talenty i pasje; umie współpracować w grupie; umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć; jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej.

Wszystkim uczniom pragniemy stworzyć odpowiednie warunki rozwoju, zapewniając:

  • Wyposażenie uczniów w sprzęt sportowy (dres, torba, zniżka na obuwie ),

  • Dostęp do specjalistycznego sprzętu treningowego,

  • Bieżące monitorowanie postępów każdego ucznia przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu,

  • Korzystanie z wysokiej jakości obiektów sportowych,

  • Obozy sportowe letnie i zimowe,

  • Odpowiedni dobór profesjonalnej i kompetentnej kadry szkoleniowej ,

  • Realizację właściwego procesu szkoleniowego,

  • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji pozasportowych.

Transport do szkoły i na obiekty sportowe

Szkoła dysponuje własnym transportem, dzięki czemu uczniowie są dowożeni ze szkoły na zajęcia treningowe lub z obiektów sportowych do szkoły.

Dysponujemy niezbędną bazą sportową jak i urządzeniami potrzebnymi do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W okresie letnim wszyscy uczniowie wyjeżdżają na obóz sportowy ze swoimi trenerami. Ponadto nasi młodzi piłkarze w okresie startowym uczestniczą w rozgrywkach ligowych w swoich kategoriach wiekowych.