liceum ogólnokształcące

liceum

Nasze liceum zaprasza uczniów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową i mogą kontynuować naukę w 4-letniej szkole średniej.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
– specjalności: piłka nożna / tenis stołowy / taniec towarzyski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
– profil ogólnorozwojowy – NOWOŚĆ!!!

ZOBACZ ZASADY REKRUTACJI

W Liceum Mistrzostwa Sportowego „Stal Rzeszów” obowiązują podstawowe zasady:

• realizowane są programy nauczania uwzględniające nową podstawę programową,

• realizowane są zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania,

• stosuje się odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów,

• prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania,

• zatrudnia się nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

• Kompleksowo przygotowuje się uczniów do Egzaminu Maturalnego na nowych zasadach

Dodatkowo oferujemy naszym uczniom aż 16 godzin treningu funkcjonalnego oraz zajęcia motoryczne, lekkoatletyki, akrobatyki, elementów boksu, elementów zapasów czy też elementów tenisa stołowego.

Zajęcia praktyczne, dobrane odpowiednio do wieku uczestników stworzą im możliwość nie tylko doskonalenia się w technice piłkarskiej, ale także zapewnią świetną zabawę i przyjemność z przebywania w środowisku rówieśników o tych samych zainteresowaniach i pasjach.

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Nauczyciele kształtują również interdyscyplinarne umiejętności i kreują postawy twórcze. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez twórczą atmosferę, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła wspiera swoich uczniów w przygotowaniu się do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie.