RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie ul. Adama Mickiewicza 1 35-064 Rzeszów jest Stal Rzeszów S.A. („Szkoła”) ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów,
  • dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań szkoły (prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
  • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
  • przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
  • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres Administratora bądź e-mailowo iod@stalsms.pl

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Łukasz Bryk – Inspektor Ochrony Danych

Kontakt:
• listownie na adres:  Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie
ul. Adama Mickiewicza 1 35-064 Rzeszów
• elektronicznie na adres: iod@stalsms.pl